Skapa avhandlingsstrukturer – allt du behöver veta

Källa: bmmagazine.co.uk

Avhandlingen är det sista utbildningsstadiet innan man får en magister- eller doktorsexamen. Den visar elevens förmåga att formulera mål, utvärdera data och skapa en grundlig genomgång av litteraturen.

För att framgångsrikt förmedla de omedelbara resultaten och konsekvenserna är det avgörande att överväga forskningens omfattning och mål innan man börjar skriva.

Avhandlingen avslutar den akademiska kursen och är den viktigaste komponenten i studie- och forskningsprojektet.

För att nå ett bra slut är det avgörande att komma igång tidigt, behålla organisationen och be om feedback.

Även om det är svårt, hjälper avhandlingsstrukturen till en tydlig organisation av idéer och gör det möjligt för läsarna att följa hur dina åsikter utvecklas.

Det är avgörande att ägna stor möda åt att formatera papperet på rätt sätt.

Förstå strukturen för en avhandling

Vetenskapliga resonemang följer ett format som liknar det för en vetenskaplig publikation. En avhandling innehåller ofta en ingress, experimentell komponent eller ansats, kärnkapitel, erhållna resultat och diskussion av en ursprunglig hypotes och slutsatser.

När du skapar ramverket för ditt examensarbete är det avgörande att se över specifikationerna för ditt ämne.

Du måste tänka på vilka kapitel som ska inkluderas, ordningen och längden på kapitlen och vad som ska inkluderas i huvudtexten och bilagorna.

Dessutom kan du också söka hjälp från onlineuppsatshjälp som Elfenbensforskning.

Här är de olika avsnitten som du behöver inkludera i din avhandlingsstruktur—

Titel

Källa: dissertation-proofreading.com

En avhandling bör ha en kortfattad, förtätad titel som gör det uppenbart för läsaren vad tidningen handlar om.

Att lägga tid på att se till att allt är korrekt och att få input från din chef eller kollegor är avgörande.

Varje institution har ett speciellt format för titelsidan, som bör innehålla ditt namn, student-ID, institution, universitet, examensnivå, avhandlingstitel och inlämningsdatum.

En titel ska vara catchy och kort sammanfatta det primära forskningsämnet för studenter som tänker slutföra uppgiften själva och de som hellre vill köpa avhandlingar.

Det är också viktigt att se till att avhandlingstiteln sammanfattar forskningens resultat på ett korrekt sätt och att den varken är vilseledande eller överdrivet allmän.

Abstrakt

Källa: studybay.com

Sammanfattningen, som sträcker sig från 250 till 750 ord, är en sammanfattning av en akademisk text. Den ska ge en kortfattad och begriplig beskrivning av forskningen och locka läsarna att läsa hela artikeln.

Storleken, bakgrunden, målet, metoderna, resultaten och slutsatsen är de komponenter i ett välskrivet sammandrag som bör ägnas störst uppmärksamhet.

Bakgrunden bör innefatta befintlig kunskap om ämnet och studiens mål.

Metodavsnittet bör innehålla tillräckligt med detaljer för att läsaren ska kunna förstå vad som gjordes, och resultatavsnittet bör innehålla så mycket information som journalens ordräkning möjliggör.

Innehåll

Källa: studenthub.city.ac.uk

Avhandlingsstrukturen består av en innehållssida, ett sammandrag, en introduktion, en litteraturöversikt, en metoddel, en resultatdel och en slutsats.

En litteraturöversikt, metodavsnitt, resultatavsnitt och slutsats ingår också.

Bilagor med ytterligare material eller slutsatser kan också finnas i vissa avhandlingar.

De inledande sidorna för avhandlingens olika kapitel och avsnitt finns listade på innehållssidan.

Beskrivning

Källa: dissertation-proofreading.com

För att hjälpa läsarna att förstå studiens relevans och hur den passar in i det bredare vetenskapliga landskapet, bör början av en forskningsartikel innehålla en kort genomgång av den historiska bakgrunden.

För att berika och ge djup åt forskningen bör den också betona betydelsefulla historiska individer eller händelser med anknytning till ämnet.

Ämnet, metodologiskt tillvägagångssätt, och forskningens relevans för att främja vetenskapen i allmänhet tas också upp i inledningen.

Problemet som ska undersökas, avhandlingsstrukturen, logiken bakom ditt val av detta studieområde, en litteraturgenomgång, datainsamlings- och analysprocedurerna, eventuella begränsningar eller svårigheter och de förväntade resultaten och bidragen från studien beskrivs alla. i det här kapitlet.

Dessutom omfattas eventuella begränsningar eller svårigheter som kan dyka upp under hela forskningsprocessen, de metoder som används för att samla in och utvärdera data, och de förväntade resultaten och bidragen från studien.

Litteraturrecension

Källa: proof-reading-service.com

En avhandlings litteraturgenomgångsdel visar behovet av studien genom att lyfta fram det som redan är känt inom området.

Analyser och utvärderingar av läsningar, fakta, forskning, data, situationer, tillämpningar på den faktiska världen samt åsikter och åsikter ska ingå.

A litteraturöversikter Målen inkluderar att lokalisera och undersöka relevanta studier, hypoteser och data, genomföra en kritisk analys och diskussion av detta material, och identifiera luckor i kunskap eller ihållande problem med befintlig forskning som kräver mer studier.

Det är bästa praxis att sammanfatta och analysera tidigare studier och hypoteser, upptäcka områden av oenighet och omtvistade påståenden och peka på eventuella luckor i kunskapsmassan.

För att hjälpa dig att planera, skapa, finslipa och skriva en litteraturrecension är det viktigt att koncentrera dig på de många aspekterna av recensionen när du kommer igång.

Metodik

Källa: thedissertation.net

Det experimentella kapitlet är en viktig introduktion eftersom det ger en grundlig översikt över tillämpliga metoder och tillvägagångssätt.

Den förklarar också metoderna som används för att samla in data och genomföra utredningen och eventuella begränsningar eller fördomar som kunde ha påverkat resultaten.

Det är avgörande att tydligt och noggrant beskriva studiemetoden för att upprätthålla öppenhet och reproducerbarhet och uppmärksamma eventuella etiska problem som tas upp under forskningsprocessen.

Du måste berätta för läsaren vad som hände. Det innebär att förklara våra forskningsmetoder och förklara våra val. Detta inkluderar följande information:

  • Är din metod kvalitativ eller kvantitativ ... eller både och? Om så är fallet, varför?
  • Vilka är deltagarna (om några)?
  • Analyserar du dokument, system och organisationer? Om så är fallet, vad är det? Varför?
  • Vad gjorde du först?
  • Vad gjorde du tvåa?
  • Vilka är dina etiska överväganden?

Det är en vanlig stilistisk konvention att skriva vad du gjorde, inte vad du gjorde, så att andra kan förstå din forskning.

Resultat

Källa: wex.antioch.edu

Ett forskningsprojekts slutsats spelar en betydande roll i skrivprocessen. Den överblickar studiens resultat, belyser författarens prestationer och erbjuder vinklar för mer forskning.

Kommittéledamöterna läser detta kapitel efter inledningen för att avgöra om projektets mål har uppnåtts.

Slutsatsen belyser de viktigaste resultaten, erbjuder nya perspektiv och identifierar sökningens brister och begränsningar.

Om du fortfarande avgör fördelarna med ditt arbete, kan vår tjänst erbjuda kvalificerad avhandlingshjälp online.

Skriv din avhandling inom strukturen

Det här sättet att skriva en avhandling är flexibelt men ändå rigoröst eftersom varje avsnitt måste följa det format som krävs av den vetenskapliga publikation som den kommer att skickas till.

Dessutom sparar det tid eftersom avhandlingen redan innehåller artiklarna som är klara att skickas in, så det finns ingen anledning att skriva om den som enskilda artiklar.

Denna metod att skriva en vetenskaplig artikel eliminerar behovet av att tänka på organisation i ett separat dokument och omarbeta det flera gånger.