5 ärenden du behöver anlita en advokat för 2023

Källa: collier-law.com

Med begreppet skiftesförrättning avses ett vanligt rättegångsförfarande som inleds efter det att rätten erhållit arvlåtarens dödsattest eller ett utdrag ur dödboken. Det är ett förfarande som vanligtvis genomförs på den som lämnar pengarnas sista bostadsort eller någon annan form av arv och som utförs av kommunalrätten. Endast i vissa fall kan den ta den plats där majoriteten av dödsboet finns. För bouppteckningsförhandlingen planeras en förhandling till vilken rätten bjuder in intresserade, samt personer som lagligen skulle kunna göra anspråk på arvsrätt vid testamente och testamentsexekutor om så utsetts.

Vilket avgörs i bouppteckningsförfarandet?

Källa: susansandys.com

När det gäller förfarandet bör arvingarna, dödsbosammansättningen och de rättigheter som tillhör enskilda arvingar och andra personer fastställas. Om det inte finns några omtvistade moment är bouppteckningsförfarandet kort och beslutet meddelas inom en månad. Men om det uppstår en tvist mellan arvingarna om arvet, så avslutas bodelningsförfarandet och arvingarna hänvisas till rättegång, vilket avsevärt kan förlänga fullföljandet av hela förfarandet.

Hur kan en advokat hjälpa dig om du har några oklarheter angående bouppteckning?
En rad oklarheter kan uppstå för parten redan innan bouppteckningsförfarandet inleds, men även efter att det avslutats. Du har till exempel uppgifter om att testamentstagaren upprättat testamentet under hot eller våld, du är utsedd till testamentsexekutor och du vet inte vad dina arbetsuppgifter är och om du har rätt till någon belöning. Eller så påträffades någon egendom som inte omfattades av det slutliga beslutet om arv...

Du kan behöva en bouppteckningsadvokat i många fall, och dessa är några av de vanligaste.

Skiljas

Källa: trethowans.com

Familjerelationer kan ofta vara komplexa, komplicerade, instabila och varje familjemedlem har en speciell roll som inte är enkel. Olika värderingar har olika betydelse för den ena eller den andra, den ena makens känslor uttrycks på ett annat sätt än vad som är fallet med andra, olika syn på framtiden, oenighet om naturen, är bara några av orsakerna till ett skeppsbrott i äktenskapet. Tillhandahålla juridisk rådgivning i tvister om äktenskapsskillnad, annullering av äktenskap, underhåll av barn och makar, bodelning som förvärvats under äktenskapet, erkännande av faderskap, det vill säga moderskap, representation i förfaranden i samband med berövande av föräldrarättigheter, förfaranden för berövande av rättskapacitet, och att utse en vårdnadshavare är något du säkert kommer att behöva i sådana situationer.
Vad du kan förvänta dig av din advokat är att tillhandahålla juridisk rådgivning inom arvsrättsområdet: att lämna in en begäran om att inleda ett bouppteckningsförfarande, ombud i en bouppteckning i närvaro av klienten eller baserat på en fullmakt utan att klient.

Död av en nära familjemedlem

Att förlora en förälder eller någon familjemedlem är svårt för varje individ. Då måste de sörjande ofta också möta frågan om den avlidnes arv. Om du inte har ordnat allt i förväg kan det bli en extra stress för dig och din familj. I utvecklade länder är vård av egendom och ekonomi även efter döden ett av de vanligaste stegen i planering av privatekonomi. Huvudsyftet med bouppteckningsförfarandet är att identifiera arvingar, egendom och rättigheter som tillhör arvingarna och andra personer. När det inte finns några omtvistade moment är bodelningsförfarandet kort och beslutet om arv meddelas inom en månad.

Om en tvist uppstår mellan arvingarna, avslutas dock bouppteckningsförfarandet och arvingarna hänvisas till rättegång. I rättstvister kan bouppteckningsförfarandet ta mycket lång tid och vara en stor kostnad för de inblandade deltagarna. Enligt ascentlawfirm.com, i det här fallet bör du överlåta till proffs inom detta område, och det är verkligen en bouppteckningsadvokat.

Du ärvde något oväntat – skulder!

Källa: singhlawfirm.com

Det händer ofta att en avliden person utöver egendomen även lämnar efter sig skulder såsom utestående omkostnader eller kreditförpliktelser. Därefter överförs skulderna till arvingarna, om vilka alla intresserade bör informeras i detalj och skyndsamt. Ett förmildrande tillfälle är att arvingarna är ansvariga för arvlåtarens skulder endast upp till värdet av den ärvda egendomen. Det kan dock uppstå problem med bouppteckningsförfarandet. I det här fallet måste potentiella arvingar betala de förfallna skulderna, även om det är osäkert om och när de kommer att ta egendomen i besittning. Varje arvinge står för skulder i proportion till sin andel av arvet, men nackdelen är att de är solidariskt ansvariga för skulderna, vilket gör att borgenären kan kräva fullgörande av förpliktelsen av vilken som helst eller alla samtidigt, oavsett av om arvet delas. Det enda sättet att undvika att betala skulder är att avstå från arvet vid bouppteckningsförhandlingen eller att anlita en bouppteckningsadvokat.

Vart tog viljan vägen?

Även om testatorn tydligt angav vem som var arvtagare till hans egendom, gick testamentet förlorat eller förstördes. Ja, hela processen kommer att ta längre tid tills all nödvändig bevisning presenteras, varefter skiftesrätten agerar i enlighet med dem. I sådana fall är det nödvändigt med hjälp av en advokat.

Arv utomlands

Källa: robertdebry.com

Du ärvde pengar från en moster som bor i ett annat land. Som ett resultat är processen att ta över arvet ytterligare komplicerad, så juridisk hjälp är oundviklig.

Avslutande tankar

Bouppteckningstvisten ger oss en rad dåliga och bra saker omväxlande. Allt börjar med det dåliga, skilsmässa eller en älskades död, men slutar med vinst. Under tiden kan du förvänta dig många extraordinära utgifter, inklusive kostnaderna för en bouppteckningsadvokat. Se ändå att det är en bra investering som hjälper dig att få det du har rätt till enligt lag.