Proefschriftstructuren maken - Alles wat u moet weten

Bron: bmmagazine.co.uk

Het proefschrift is de laatste educatieve fase vóór het behalen van een master- of doctoraat. Het toont het vermogen van de student om doelen te formuleren, gegevens te evalueren en een grondige beoordeling van de literatuur te maken.

Om de onmiddellijke resultaten en consequenties met succes over te brengen, is het van cruciaal belang om de reikwijdte en het doel van het onderzoek te overwegen voordat u begint met schrijven.

Het proefschrift sluit de academische cursus af en is het belangrijkste onderdeel van het studie- en onderzoeksproject.

Om tot een goed einde te komen, is het cruciaal om vroeg aan de slag te gaan, de organisatie op peil te houden en om feedback te vragen.

Hoewel de dissertatiestructuur moeilijk is, helpt het bij het duidelijk organiseren van ideeën en maakt het het voor lezers mogelijk om de voortgang van uw opvattingen te volgen.

Het is cruciaal om veel moeite te doen om het papier op de juiste manier op te maken.

De structuur van een proefschrift begrijpen

Wetenschappelijke redenering volgt een formaat dat lijkt op dat van een wetenschappelijke publicatie. Een proefschrift bevat vaak een preambule, experimentele component of benadering, kernhoofdstukken, verkregen resultaten en bespreking van een oorspronkelijke hypothese, en conclusies.

Bij het maken van het kader van je scriptie is het cruciaal om de specificaties die voor je onderwerp zijn opgesteld, te herzien.

U moet nadenken over welke hoofdstukken u wilt opnemen, de volgorde en lengte van hoofdstukken, en wat u in uw hoofdtekst en bijlagen wilt opnemen.

Bovendien kun je ook hulp zoeken bij online scriptiebegeleiding zoals Ivoor onderzoek.

Hier zijn de verschillende secties die u moet opnemen in de structuur van uw proefschrift:

Titel

Bron: dissertatie-proofreading.com

Een proefschrift moet een beknopte, beknopte titel hebben die voor de lezer duidelijk maakt waar het artikel over gaat.

Tijd besteden om ervoor te zorgen dat alles klopt en input krijgen van je baas of collega's is cruciaal.

Elke instelling heeft een bepaald formaat voor de titelpagina, die uw naam, student-ID, afdeling, universiteit, opleidingsniveau, titel van het proefschrift en inleverdatum moet bevatten.

Een titel moet pakkend zijn en het primaire onderzoeksonderwerp kort samenvatten voor studenten die van plan zijn de opdracht zelf te voltooien en voor degenen die liever proefschriften kopen.

Het is ook cruciaal om ervoor te zorgen dat de titel van het proefschrift de bevindingen van het onderzoek op de juiste manier samenvat en niet misleidend of overdreven algemeen is.

Abstract

Bron: studybay.com

De samenvatting, die varieert van 250 tot 750 woorden, is een beknopte samenvatting van een academische tekst. Het moet een beknopte en begrijpelijke beschrijving van het onderzoek bieden en lezers verleiden om het volledige artikel te lezen.

De omvang, achtergrond, doel, methoden, bevindingen en conclusie zijn de componenten van een goed geschreven samenvatting die de meeste aandacht verdient.

De achtergrond moet bestaande kennis van het onderwerp en het doel van de studie bevatten.

Het gedeelte met methoden moet voldoende details bevatten om de lezer in staat te stellen te begrijpen wat er is gedaan, en het gedeelte met resultaten moet zoveel informatie bevatten als het aantal woorden in het dagboek mogelijk maakt.

Inhoud

Bron: studenthub.city.ac.uk

De structuur van het proefschrift bestaat uit een inhoudspagina, een samenvatting, een inleiding, een literatuuroverzicht, een methodensectie, een resultatensectie en een conclusie.

Een literatuuroverzicht, methodensectie, resultatensectie en conclusie zijn ook opgenomen.

Bij sommige proefschriften kunnen ook bijlagen met aanvullend materiaal of conclusies aanwezig zijn.

Op de inhoudspagina staan ​​de openingspagina's van de verschillende hoofdstukken en paragrafen van het proefschrift.

Introductie

Bron: dissertatie-proofreading.com

Om lezers te helpen bij het begrijpen van de relevantie van de studie en hoe deze past in het bredere wetenschappelijke landschap, moet het begin van een onderzoeksartikel een kort overzicht van de historische achtergrond bevatten.

Om het onderzoek te verrijken en te verdiepen, moet het ook de nadruk leggen op belangrijke historische personen of gebeurtenissen die verband houden met het onderwerp.

Het onderwerp, methodologische aanpaken de relevantie van het onderzoek voor de vooruitgang van de wetenschap in het algemeen komen ook aan de orde in de inleiding.

Het te onderzoeken probleem, de dissertatiestructuur, de grondgedachte achter uw keuze voor dit studiegebied, een literatuuronderzoek, de procedures voor het verzamelen en analyseren van gegevens, eventuele beperkingen of moeilijkheden, en de verwachte resultaten en bijdragen van het onderzoek worden allemaal geschetst. in dit hoofdstuk.

Verder komen alle mogelijke beperkingen of moeilijkheden aan bod die tijdens het onderzoeksproces kunnen ontstaan, de methoden die worden gebruikt om de gegevens te verzamelen en te evalueren, en de verwachte bevindingen en bijdragen van het onderzoek.

Boekbeoordeling

Bron: proof-reading-service.com

Het literatuuroverzicht van een proefschrift toont de noodzaak van het onderzoek aan door te benadrukken wat er al bekend is in het veld.

Analyses en evaluaties van lezingen, feiten, onderzoek, gegevens, situaties, toepassingen op de werkelijke wereld, en opvattingen en meningen moeten worden opgenomen.

A literaire recensies doelen zijn onder meer het lokaliseren en onderzoeken van relevante onderzoeken, hypothesen en gegevens, het uitvoeren van een kritische analyse en bespreking van dit materiaal, en het identificeren van hiaten in kennis of hardnekkige problemen met bestaand onderzoek die om meer onderzoek vragen.

Het is een goede gewoonte om eerdere studies en hypothesen samen te vatten en te analyseren, onenigheid en betwiste beweringen op te sporen en eventuele hiaten in de kennis aan te wijzen.

Om u te helpen bij het plannen, maken, oppoetsen en schrijven van een literatuuronderzoek, is het van cruciaal belang om u te concentreren op de vele aspecten van het onderzoek wanneer u aan de slag gaat.

Methodologie

Bron: thedissertation.net

Het experimentele hoofdstuk is een cruciale inleiding aangezien het een grondig overzicht geeft van de toepasselijke methodologieën en benaderingen.

Het legt ook de methoden uit die zijn gebruikt om de gegevens te verzamelen en het onderzoek uit te voeren en eventuele beperkingen of vooroordelen die van invloed kunnen zijn geweest op de resultaten.

Het is van cruciaal belang om de onderzoeksmethode duidelijk en grondig te beschrijven om de openheid en reproduceerbaarheid te behouden en de aandacht te vestigen op eventuele ethische bezwaren die tijdens het onderzoeksproces zijn gemaakt.

Je moet de lezer vertellen wat er is gebeurd. Dat betekent dat we onze onderzoeksmethodes uitleggen en onze keuzes toelichten. Dit omvat de volgende informatie:

  • Is uw methode kwalitatief of kwantitatief ... of beide? Zo ja, waarom?
  • Wie zijn de deelnemers (indien aanwezig)?
  • Analyseer je documenten, systemen en organisaties? Zo ja, wat is het? Waarom?
  • Wat heb je als eerste gedaan?
  • Wat heb je als tweede gedaan?
  • Wat zijn uw ethische overwegingen?

Het is een gebruikelijke stilistische conventie om op te schrijven wat je deed, niet wat je deed, zodat anderen je onderzoek kunnen begrijpen.

Resultaten

Bron: wex.antioch.edu

De conclusie van een onderzoeksproject speelt een belangrijke rol in het schrijfproces. Het geeft een overzicht van de bevindingen van het onderzoek, belicht de prestaties van de auteur en biedt invalshoeken voor meer onderzoek.

De commissieleden lezen dit hoofdstuk na de inleiding om vast te stellen of de doelstellingen van het project zijn behaald.

De conclusie belicht de belangrijkste bevindingen, biedt nieuwe perspectieven en identificeert de tekortkomingen en beperkingen van de zoektocht.

Als u nog steeds de voordelen van uw werk bepaalt, kan onze service online gekwalificeerde dissertatiehulp bieden.

Schrijf je proefschrift binnen de structuur

Deze manier van schrijven van een proefschrift is flexibel en toch streng, aangezien elke sectie moet voldoen aan het formaat dat wordt vereist door de wetenschappelijke publicatie waaraan het zal worden voorgelegd.

Het bespaart ook tijd omdat het proefschrift al de papers bevat die klaar zijn om in te dienen, dus het is niet nodig om het als individuele papers te herschrijven.

Deze methode om een ​​wetenschappelijk artikel te schrijven elimineert de noodzaak om in een apart document na te denken over de organisatie en het talloze keren te herwerken.