Väitöskirjarakenteiden luominen – kaikki mitä sinun tarvitsee tietää

Lähde: bmmagazine.co.uk

Väitöskirja on viimeinen koulutusvaihe ennen maisterin tai tohtorin tutkinnon suorittamista. Se osoittaa opiskelijan kyvyn muotoilla tavoitteita, arvioida tietoja ja luoda perusteellisen katsauksen kirjallisuudesta.

Välittömien tulosten ja seurausten välittämiseksi onnistuneesti on tärkeää pohtia tutkimuksen laajuutta ja tavoitetta ennen kirjoittamisen aloittamista.

Väitöskirja päättää akateemisen opintojakson ja on opiskelu- ja tutkimusprojektin merkittävin osa.

Hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi on tärkeää aloittaa ajoissa, ylläpitää organisaatiota ja pyytää palautetta.

Vaikka väitöskirjarakenne on vaikea, se auttaa ajatusten selkeässä organisoinnissa ja antaa lukijoille mahdollisuuden seurata näkemyksesi etenemistä.

On erittäin tärkeää panostaa paperin oikeaan muotoiluun.

Väitöskirjan rakenteen ymmärtäminen

Tieteellinen päättely noudattaa tieteellisen julkaisun muotoa. Väitöskirja sisältää usein johdanto-osan, kokeellisen osan tai lähestymistavan, ydinlukuja, saadut tulokset ja alkuperäisen hypoteesin tarkastelun sekä johtopäätökset.

Opinnäytetyön viitekehystä luotaessa on tärkeää käydä läpi omalle aineelle laaditut spesifikaatiot.

Sinun on mietittävä, mitkä luvut sisällytetään, lukujen järjestys ja pituudet sekä mitä sisällytät päätekstiin ja liitteisiin.

Lisäksi voit hakea apua myös online-tutkielma-avusta, kuten Norsunluu-tutkimus.

Tässä on eri osiot, jotka sinun on sisällytettävä väitöskirjasi rakenteeseen -

otsikko

Lähde: dissertation-proofreading.com

Väitöskirjalla tulee olla ytimekäs, tiivistetty otsikko, joka tekee lukijalle selväksi, mistä artikkelissa on kyse.

Käytä aikaa varmistaaksesi, että kaikki on oikein, ja saada palautetta esimieheltäsi tai kollegoiltasi on ratkaisevan tärkeää.

Jokaisella oppilaitoksella on erityinen otsikkosivun muoto, jonka tulee sisältää nimesi, opiskelijatunnuksesi, laitos, yliopisto, tutkintotaso, opinnäytetyön nimi ja lähetyspäivä.

Otsikon tulee olla tarttuva ja tiivistää lyhyesti pääasiallinen tutkimusaihe opiskelijoille, jotka aikovat suorittaa tehtävän itse, ja niille, jotka ostavat mieluummin väitöskirjan.

Tärkeää on myös varmistaa, että opinnäytetyön otsikko tiivistää asianmukaisesti tutkimuksen tulokset eikä ole harhaanjohtava tai liian yleinen.

Abstrakti

Lähde: studybay.com

Tiivistelmä, joka vaihtelee 250 - 750 sanaa, on tiivistetty yhteenveto akateeminen teksti. Sen pitäisi tarjota ytimekäs ja ymmärrettävä kuvaus tutkimuksesta ja houkutella lukijat lukemaan koko artikkeli.

Koko, tausta, tavoite, menetelmät, havainnot ja päätelmät ovat hyvin kirjoitetun abstraktin komponentteja, joihin tulisi kiinnittää eniten huomiota.

Taustan tulee sisältää olemassa oleva tietämys aiheesta ja tutkimuksen tavoitteesta.

Menetelmät-osion tulee sisältää tarpeeksi yksityiskohtia, jotta lukija voi ymmärtää, mitä on tehty, ja tulososion tulee sisältää niin paljon tietoa kuin lehden sanamäärä mahdollistaa.

Sisällys

Lähde: studenthub.city.ac.uk

Väitöskirjan rakenne koostuu sisältösivusta, abstraktista, johdannosta, kirjallisuuskatsauksesta, menetelmäosuudesta, tulososuudesta ja johtopäätöksestä.

Mukana on myös kirjallisuuskatsaus, menetelmäosio, tulososio ja johtopäätös.

Tietyissä väitöskirjoissa voi olla myös liitteitä lisäaineistoineen tai johtopäätöksineen.

Väitöskirjan eri lukujen ja osioiden avaussivut on lueteltu sisältösivulla.

esittely

Lähde: dissertation-proofreading.com

Jotta lukijat ymmärtäisivät tutkimuksen merkityksen ja miten se sopii laajempaan tieteelliseen maisemaan, tutkimusartikkelin alussa tulisi sisältää lyhyt katsaus historialliseen taustaan.

Tutkimuksen rikastamiseksi ja syvyyden lisäämiseksi sen tulee myös korostaa aiheeseen liittyviä merkittäviä historiallisia henkilöitä tai tapahtumia.

Aihe, metodologinen lähestymistapaJohdannossa käsitellään myös tutkimuksen merkitystä tieteen edistämisen kannalta yleisesti.

Tässä on kuvattu tutkittava ongelma, väitöskirjan rakenne, perustelut tämän tutkimusalan valinnalle, kirjallisuuskatsaus, tiedonkeruu- ja analysointimenettelyt, mahdolliset rajoitukset tai vaikeudet sekä tutkimuksen odotetut tulokset ja panokset. tässä kappaleessa.

Lisäksi katetaan mahdolliset rajoitukset tai vaikeudet, joita saattaa ilmetä koko tutkimusprosessin aikana, tiedon keräämisessä ja arvioinnissa käytetyt menetelmät sekä tutkimuksen odotetut tulokset ja panokset.

Kirjallisuusarvostelu

Lähde: proof-reading-service.com

Väitöskirjan kirjallisuuskatsauksen osa osoittaa tutkimuksen tarpeellisuuden korostamalla alalta jo tunnettua.

Mukana tulee olla analyyseja ja arvioita lukemista, tosiasioita, tutkimusta, dataa, tilanteita, sovelluksia todelliseen maailmaan sekä näkemyksiä ja mielipiteitä.

A kirjallisuusarvostelut Tavoitteisiin kuuluu asiaankuuluvien tutkimusten, hypoteesien ja tietojen paikantaminen ja tutkiminen, tämän materiaalin kriittinen analyysi ja keskustelu sekä olemassa olevien tutkimusten puutteiden tai jatkuvien ongelmien tunnistaminen, jotka vaativat lisätutkimuksia.

Paras käytäntö on tehdä yhteenveto ja analysoida aiempia tutkimuksia ja hypoteeseja, havaita erimielisyydet ja kiistanalaiset väitteet sekä osoittaa mahdolliset puutteet tietojoukossa.

Kirjallisuuskatsauksen suunnittelun, luomisen, hiomisen ja kirjoittamisen helpottamiseksi on erittäin tärkeää keskittyä arvioinnin moniin aspekteihin aloittaessasi.

Metodologia

Lähde: thedissertation.net

Kokeellinen luku on tärkeä johdanto, koska siinä tarkastellaan perusteellisesti sovellettavia menetelmiä ja lähestymistapoja.

Se selittää myös menetelmät, joita on käytetty tietojen keräämiseen ja tutkimuksen suorittamiseen, sekä mahdollisia rajoituksia tai harhaa, jotka olisivat voineet vaikuttaa tuloksiin.

On tärkeää kuvata tutkimusmenetelmä selkeästi ja perusteellisesti avoimuuden ja toistettavuuden säilyttämiseksi ja huomion kiinnittämiseksi tutkimusprosessin aikana esiin tuleviin eettisiin seikkoihin.

Sinun on kerrottava lukijalle, mitä tapahtui. Tämä tarkoittaa tutkimusmenetelmiemme ja valintojen selittämistä. Tämä sisältää seuraavat tiedot:

  • Onko menetelmäsi laadullinen vai määrällinen… vai molemmat? Jos on, miksi?
  • Keitä ovat osallistujat (jos sellaisia ​​on)?
  • Analysoitko asiakirjoja, järjestelmiä ja organisaatioita? Jos on, mikä se on? Miksi?
  • Mitä teit ensin?
  • Mitä teit toiseksi?
  • Mitkä ovat eettiset näkökulmasi?

On yleinen tyylitapa kirjoittaa mitä teit, ei sitä, mitä teit, jotta muut voivat ymmärtää tutkimuksesi.

tulokset

Lähde: wex.antioch.edu

Tutkimusprojektin johtopäätöksellä on merkittävä rooli kirjoitusprosessissa. Siinä tarkastellaan tutkimuksen tuloksia, korostetaan kirjoittajan saavutuksia ja tarjotaan näkökulmia lisätutkimukselle.

Toimikunnan jäsenet lukevat tämän luvun johdannon jälkeen selvittääkseen, onko hankkeen tavoitteet saavutettu.

Johtopäätös tuo esiin tärkeimmät havainnot, tarjoaa tuoreita näkökulmia ja tunnistaa haun puutteet ja rajoitteet.

Jos olet vielä selvittämässä työsi etuja, palvelumme voi tarjota pätevää väitöskirja-apua verkossa.

Kirjoita väitöskirjasi rakenteen sisällä

Tämä väitöskirjan kirjoittamistapa on joustava mutta tiukka, koska jokaisen osan on noudatettava sen tieteellisen julkaisun edellyttämää muotoa, johon se lähetetään.

Lisäksi se säästää aikaa, koska väitöskirjassa on jo valmiit paperit lähetettäväksi, joten sitä ei tarvitse kirjoittaa uudelleen yksittäisiksi töiksi.

Tämä tieteellisen artikkelin kirjoittamismenetelmä eliminoi tarpeen ajatella organisaatiota erillisessä asiakirjassa ja muokata sitä useita kertoja.